Navigation Menu
Share Button

หากคุณต้องการสักคิ้ว สิ่งที่คุณจะต้องศึกษาให้ดีคือการเลือกร้านสักคิ้วที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลงานที่การันตีความพึงพอใจและความปลอดภัยได้มากที่สุด รวมถึงลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดต่างๆ ลงได้มากอีกด้วย

3 สิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเลือกร้านสักคิ้ว ที่คุณจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ และตัดสินใจให้เหมาะสมและถูกต้องมีดังนี้

ความน่าเชื่อถือ
ร้านควรมีความน่าเชื่อถือ มีหน้าร้านที่ปลอดโปร่ง มองเห็นได้ง่าย ไม่ปิดทึบ ดูน่าเชื่อถือ และปลอดภัย ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน และมีการบริการที่เปิดเผย ไม่มีความลับในสิ่งที่ไม่ควรมี

ช่างสักคิ้วต้องมีคุณภาพ
ช่างสักคิ้วในปัจจุบันมีจำนวนมาก คุณสามารถเลือกพิจารณาได้จากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
– คุณจะต้องเลือกช่างสักคิ้วที่ผ่านการ เรียนสักคิ้วสามมิติ และคิ้วต่างๆ มาจนจบหลักสูตร และมีความชำนาญในการให้บริการ
– หากเป็นไปได้ ควรเลือกพิจารณาถึงสถาบันที่จบมาด้วย เพราะแต่ละสถาบันก็มีมาตรฐานและคุณภาพแตกต่างกัน
– ความสามารถเฉพาะตัวของช่าง งานสักคิ้วเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ และพรสวรรค์ เนื่องจากงานสักคิ้วเป็นเรื่องของศิลปะ บางครั้งช่างสักคิ้วที่ใช้เทคนิคที่เรียนมาจากที่เดียวกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลงานที่ออกมาจะเหมือนกันขึ้นอยู่กับความถนัดความชำนาญของช่างด้วย

ความสะอาดของสถานที่และเครื่องมือ
การสักคิ้วเป็นการใช้เครื่องมือที่เป็นเข็มสักหรือใบมีดเพ้นท์ที่จำเป็นต้องเปิดชั้นผิวหนังชั้นนอกที่ต้องมีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ได้ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์จะต้องมีการอบฆ่าเชื้อโรคเพื่อความปลอดภัยทุกขั้นตอน เข็มและใบเพ้นท์มีที่ใช้จะต้องใช้แล้วทิ้ง เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า อุปกรณ์ เครื่องมือ ยาชา และน้ำหมึกที่ใช้สักต้องได้มาตรฐาน ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีความเข้าใจ และชำนาญ

หากคุณกำลังเลือกร้านสักคิ้ว ก็อย่าลืมพิจารณาถึง 3 ประการนี้ คือความน่าเชื่อถือของร้าน ช่างสักที่มีคุณภาพ และความสะอาดของสถานที่และเครื่องมือด้วยนะคะ